Menu Close

Maxxis HT-760 BRAVO SERIES

Maxxis HT-760 BRAVO SERIES Pic1

Maxxis HT-760 BRAVO SERIES
All-Season Highway
– เข็มขัดรัดหน้ายาง 2 ชั้น เพิ่มความแข็งแกร่งและ
ป้องกันการยืดขยายตัวของหน้ายาง
– โครงสร้างหน้ายางเสริมใยเหล็ก 2 ชั้น แบบไร้รอยต่อ
ยืดอายุการใช้งาน
– ดอกยางแบบหลายทิศทาง (Unidirectional) ที่ช่วย
ในการควบคุมและยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยม ทั้งพื้นเปียก
และแห้ง
– ชั้นโครงสร้างยางพิเศษ 2 ชั้น ช่วยดูดชับแรงกระแทก
บนทางที่ทุรกันดารและให้ความนุ่มนวลในการขับขี่
– UTQG 360 AA ความเร็วสูงสุดระดับ H
– UTQG 360 AB ความเร็วสูงสุดระดับ S

Maxxis HT-760 BRAVO SERIES Pic1
Maxxis HT-760 BRAVO SERIES Pic1

Maxxis HT-760 BRAVO SERIES Pic2
Maxxis HT-760 BRAVO SERIES Pic2
Maxxis HT-760 BRAVO SERIES Pic3
Maxxis HT-760 BRAVO SERIES Pic3

Advertising by Google